България има всичко необходимо
да се справи сама с кризата
и да се развие!

divider

ПОЗИЦИИ

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ

 • Зелена икономика – природосъобразени индустрия, селско стопанство, енергетика, транспорт, туризъм, урбанизъм и инфраструктура, ползващи, но и щадящи, възстановяващи, възпроизвеждащи, природата и нейните ресурси и контекста на „Зеления пакт за ЕВРОПА”, който дава на пазара социално-екологична рамка;

 • Връщане на държавата в икономиката и нейното регулиране като собственик, регулатор и оператор на производствени предприятия. Реабилитиране/възстановяване на планирането (особено дългосрочно и средносрочно) и контрола като основни функции на управлението;

 • Надеждно затваряне кранчетата за източване на държавния бюджет:

а) в системата на обществените поръчки;

б) в данъчната система – укриването на данъци и източване на ДДС;

в) в митническата система – контрабандата и корупцията при определяне на митата и таксите;

г) източването на здравната каса;

д) и т.н., защото годишно се крадът 9 – 11 милиарда лева от укриване и кражба на данъци и източване на социалните системи;

 • Регулиране на цените и на печалбите върху основата на съществуващите взаимносвързани, наложени от пазара и спазвани в нормалния стоково-паричен пазарен свят: средна норма на печалба и средна пазарна цена, около които те да варират (печалбата и цените);

 • Закон за ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ над природните богатства, добивната и преработвателна промишленост, особено на редки и благородни метали, добива на мед, олово, цинк и др, над производството, преноса и разпределението на енергия, съобщенията, жп транспорта и др.

 • Публично-частно партньорство в тези сфери, с решаващ дял на държавата или общините, насочено към печалба и за двете страни, а не като форма за ограбване на националните богатства или на фактическо придобиване/приватизиране на държавна и общинска собственост.

 • Възкресяване и подпомагане от страна на държавата на развитието на кооперативната и фамилната форми на производство и търговия, особено в селското стопанство – фермерството. Постепенно премахване на арендата върху държавната и общинска плодородна земя;

 • Преференции (постепенно затихващи) в подкрепа на развитието и защитата на българското производство, с крайна цел неговата конкурентна способност на Европейските и световни пазари;

 • Нормални икономически условия, опростени и не променящи се правила за развитие и съществуване на дребния и среден бизнес;

 • Държавни финансови стимули и изгодни кредити на фирми, започващи нови производства на високо съвременно научно, технологично и екологично равнище;

 • Търсене и привличане, включително и с преференции на чуждестранни инвестиции само за нови и перспективни производства, единствено под формата на съвместна дейност и съсобственост с държавата;

 • Нов тип интелигентен и устойчив растеж, който да се постигне чрез: повишаване на нивото на уменията и на качеството на образованието и обучението (през целия живот); насърчаване на изследванията и иновациите; широко използване на интелигентни мрежи и на цифровата икономика; модернизиране на индустрията; оптимална енергийна и ресурсна ефективност.

 • Нова форма на държавно-обществено управление на средствата от Европейските фондове и оперативните програми с цел прозрачност, ефективност и предотвратяване на корупционните рискове и схеми при тяхното усвояване и разходване;

 • Създаване на целеви инвестиционни фондове за иновативни производства и за развитие на селското стопанство с първоначален капитал от поне по 1(един) милиард лева, със стимулиращи гратисни периоди, ниски лихви и облекчено възстановяване на кредитите;

 • Минимизиране на „изкуственото” посредничество между производителите и потребителите – основен носител и форма на корупцията, източването на държавата и ограбване на нейните граждани;

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

(основни идеи)

Образованието има две основни функции: образователна – да даде на децата на нацията необходимите, адекватни на съвремието знания и умения за да се справят в живота им на пълнолетни и възпитателна – да изгради и възпита моралната ценностна система, национално самосъзнание и самочувствие. Затова, то трябва да се базира на идете за устойчивото развитие на света; да култивира интегрално, а не само аналитично мислене; да има инклузивен и ценностен характер:

 • Всяка учебна програма, всеки един учебник, помагало, пособие, всеки един учител трябва да се оценява по горното;

 • Неприкосновеност на учителя, чрез статут на „Учителски имунитет”;

 • Гарантиран достъп до образование, включително и висше, което да не зависи от джоба на родителите;

 • Само държавните и общински училища и университети да се финансират от държавния бюджет;

 • Частните училища и университети, който ги предпочита да си плаща. Акредитацията да касае само оценката, дали техните дипломи да бъдат признавани;

 • Значителни инвестиции в областта на образованието, науката и научните изследвания, включително в сферата на перспективни „зелени” технологии.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

ЗДРАВЕТО НЕ Е СТОКА! Здравеопазването не е търговска дейност, а социална функция на държавата!

 • Адекватно здравеопазване, гарантирано от държавата, достъпно за всички български граждани и реално без доплащане/безплатно/ за здравно осигурените, включително и изписваните лекарства;

 • Поставяне в основата на здравеопазването на превенцията, а не болничното лечение. Превенцията, разбирана по-широко, не само осъществяваната от ДжиПи-тата и ДКЦ, а като се започне от здравословните параметри на обществената и природната среда! Цел – висок здравен статус и дълголетие на българските граждани;

 • Държавните, регионалните и общински болници, поликлиники и спешната помощ да се финансират от бюджета на държавата. Те придобиват статута на здравни заведения в структурата на МЗ и Общините. Тези здравни заведения поемат и здравното обслужване на социално слабите и неосигурените поради бедност или безработица. За целта:

 • Държавната здравно осигурителна каса се закрива, като нейните бюджет и собствиност преминават в Министерство на здравеопазването;

 • Премахва се статута им на търговски дружества;

 • Обсъждане и приемане законодателно на специфични правила за обществените поръчки в МЗ и държавните здравни заведения, регламентиращи кое, от кого(орган-купувач) се купува с обществени поръчки и кой носи персонална отговорност за нарушения и престъпления, свързани с тях;

 • Оздравителни планове за тези от държавните здравни заведения, за които е необходимо, с цел създаване на условия за качествена, конкурентноспособна здравна услуга;

 • Държавно аптечно снабдяване за държавните и общински здравни заведения;

 • Законова процедура за частните здравни заведения да придобият статут на държавни.

 • Публично-частно партньорство с частните болници.

 • Частните болници да запазят статута си на търговски дружества, като се финансират от постъпленията на лекуваните в тях пациенти и/или от частни здравноосигурителни фондове;

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

(основни идеи)

 • Възраждане на селскостопанското производство главно във фамилни и кооперативни форми за екологично чисти продукти, без ГМО и прекомерната употреба на антибиотици, пестициди и изкуствени торове – стимулирани от държавата с цел постигане 100% задоволяване на хранителната верига в България със собствено производство и последващ износ;

 • „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” счита, че България и нашето земеделие е в състояние да осигури възможността за всички български граждани да се наслаждават на природосъобразно произведена, здравословна, вкусна местна храна достъпни за всички цени;

 • Значимо ограничаване на селскостопанското производство, ориентирано към крупни индустриални и/или латифундистки форми, които увреждат както екосистемата, така и биологичното разнообразие с прекомерната употреба на антибиотици, пестициди и изкуствени торове;

 • Национална програма за бързо съживяване на земеделието, с фокус върху производството на плодове и зеленчуци, на екологично чисти хранителни продукти, технически и други интензивни култури, в лозарството, животновъдството и рибарството. Създаване на Държавен Инвестиционен фонд за земеделие и Държавно-кооперативна Банка за кредитиране на фамилни и кооперативни земеделски(фермерски) стопанства с минимални лихви и стимулиращ гратисен период;

 • Ограничаване на размера на собствеността над земеделски земи и гори в разумни граници(1 000 – 2 000 дка);/ както е било до 9.09.1944 година/;

 • Неотменима забрана за продажбата на българска земя на чужденци (с изключение на ЕС), с изключение на земята на жилищни и вилни имоти;

 • Регулиране на производството и реализацията на зърно, слънчоглед и други технически култури така, че тяхната продукция да се преработва в България от български предприятия;

 • Разпределение на земеделските фондове на ЕС и държавните субсидии, при което по-голяма подкрепа да получават малките стопанства, местното производство и създаването на локални аграрни системи, за екологично чиста, здравословна продукция и храни;

 • Специално внимание на пчеларството и пчелите, които играят решаваща роля в производството на храните от растителен произход. Една трета от храните, които човечеството консумира пряко зависи от тяхната работа в качеството им на основни опрашители в периода на цъфтеж;

 • България – зона, свободна от ГМО. Забрана на производството и предлагането в хранителната система на генно модифицираните храни, посевни и посадъчни материали, фуражи и добавки в животновъдството, птицевъдството и рибарството;

 • Цел – за 5 години да бъде осигурено 100 % задоволяване на населението с български хранителни продукти, след 10-та година на още толкова за износ.

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Относно: референдум за избирателната система

Изборното законодателство по дефиниция трябва да гарантира възможно най-добрите условия на гражданинa-суверен да изрази на изборите своята волята кой и как да управлява от негово име на държавно и общинско равнище, за да живее той нормално материално, социално и духовно задоволен и защитен.

І. За вида на избирателната система. Анализът на обществено-политическата действителност у нас, според п.п. „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, навежда на извода за нуждата от все повече елементи на пряка демокрация в управлението на обществените дела (политическата система) и като естествено следствие все повече мажоритарност при изборите. За различните видове избори това би могло да се реализира с изменения на изборното законодателство (Изборния кодекс). Какви мажоритарни параметри кореспондират с обществената необходимост и нагласа според п.п. „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”?

За избора на Народно събрание това е поне половината1 народни представители – 120 да се избират мажоритарно. Тази идея отдавна се дебатира, но липсват политическа воля и каквито и да са сериозни действия за нейното осъществяване. Може би причина за това са и определени обективни трудности. Мажоритарният избор на 120 народни представители предполага и толкова едномандатни избирателни района(ЕМИР). Те, от своя страна, задължително трябва да бъдат с почти еднаква електорална тежест. А именно, ако приемем за по-лесно и нагледно пресмятане, че гражданите, които имат право да избират са шест милиона, то в едномандатния район трябва да има 50 000 (плюс – минус 2-5%) избиратели. До тук лесно. Но наложено върху административно-териториалното деление на страната и демографското разпределение на населението, нещата доста се усложняват. Налага се групиране на общини, за да се постигне тази еднаква тежест. Групирането на общините се усложнява от изискването за компактност като следствие от същността на пряката демокрация и от политиката на развитие на регионите на ЕС. Мажоритарният депутат по дефиниция би трябвало да e представител на компактна група население, териториално обособена в едномандатен избирателен район.

Следващият проблем идва от населените места с повече от 50 000 население с избирателни права. Налагат се сложни изравнителни сметки както за групиране на остатъци от по няколко хиляди избиратели, така и за това дали да се формират мажоритарни избирателни райони с повече от един мажоритарен кандидат в градовете с районно териториално деление. Да вземем за пример район „Люлин” в София. Там живеят около 150 000 избиратели и те би трябвало да изберат трима мажоритарни народни представители. Единият подход е мажоритарния избирателен район да е три мандатен, а другият е в ж.к. „Люлин” на основата на групиране на микрорайони да се формират три отделни едномандатни мажоритарни избирателни района. Очевидно вторият е по-добър от гледна точка на пряката демокрация.

Нещата се усложняват още повече и от това, че най-добре за управлението на страната и за мажоритарно-пропорционалния принцип „120 х 120” е едномандатният избирателен район да отговаря на съответна административно-териториална единица – община или район. А това означава ново административно-териториалното деление на страната, чрез окрупняване на общини и може би области със съответно нов Закона за това.

Друга група въпроси са свързани с изискванията на принципите на мажоритарност при пряката демокрация. Такова например, е правилото за повече от 50 % за избор на първи тур и балотаж. Друг принципен въпрос е свързан с правото на избирателите от едномандатния мажоритарен район да отзовават (прекратяват мандата на) своя народен представител с референдум или подписка, разбира се, по строги правила, така че да не се изроди тази възможност на пряката демокрация. Нейното прилагане трябва да се продължи и доразвие и по отношение всички други, мажоритарно избирани.

Развитието на тенденцията за все по-пряко, непосредствено участие на гражданина-суверен в управлението трябва да се продължи и с промяна в законодателството за местните избори, с това всички общински съветници се избират мажоритарно от точно определен по територия и по брой избиратели едномандатен избирателен район. Това няма да бъде проблем за малките и средните общини. Докато за големите градове вероятно ще се наложи възстановяването на районните съвети2 и закрепването на съответния брой районни съветници за мажоритарен избор в конкретни едномандатни ареали – едномандатни избирателни райони. Така общинският (районният) съветник ще бъде пряко избран, разпознаваем и достъпен за своите избиратели техен представител в местната власт.

Естествено възникват поне два въпроса. Първият, няма ли да се накърнят правата, интересите и възможностите на политическите партии и вторият, няма ли да се затрудни формирането и стабилността на парламентарни мнозинства, а от тук и на изпълнителната власт. Отговорът, според п.п. „Партия на зелените”, е двупосочен. От една страна има такава опасност за политическите партии, но пък нали това е целта на елементите на пряката демокрация – да се намали ролята и значението на посредника в управлението за сметка на ролята и значението на гражданина – суверен (гражданското общество). Мажоритарният избор не пречи на политическите партии да издигат мажоритарни кандидати за народни представители, а дали те след избирането им ще бъдат лоялни и съпричастни към съответната партия в Народното събрание (общинския съвет), това е чисто вътрешно партиен въпрос. Остава и възможността номенклатурни партийни кадри и любимци на партийните лидери да бъдат избирани пропорционално, но без или с намалена поне наполовина изборна бариера (сега от 4 %).

Има риск и по отношение формирането на парламентарни мнозинства и на органите на централната изпълнителна власт. Опасенията се засилват и от днешното състояние и качествените характеристики на определяните с право или без право като „политически елит” на страната. Но, от друга страна, основните причини той да е такъв какъвто е са пропорционалната избирателна система и авторитарния групово-корпоративен характер на основните политически партии. Мажоритарният избор с относително по-големите: независимост от партийните лидери и централи и публична персонална отговорност на избрания депутат пред своите реални 50 000 избиратели създават възможност Народното събрание от инструмент за облагодетелстване на парламентарното мнозинство да се превърне във върховен орган за развитие и просперитет на народа и неговата държава. Същият извод важи и за общинските съвети.

Проблемите са много, но са решими при добра политическа воля и действие в рамките на недълъг период от време, задължително, обаче, с достатъчно време за широко обществено обсъждане и накрая национално допитване (референдум).

ІІ. Въпросът за задължителното гласуване е политически и е свързан с неговото целево предназначение. Ако целта на тази принудителна законова мярка е възпитаването и изграждането на самосъзнание за участие на гражданина-суверен в изборите и референдумите задължително по собствена воля, то п.п. „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” ще го подкрепи на предлагания референдум при две много важни, според нас, условия.

Първото условие е да има „бяла (празна)” бюлетина за отрицателен вот, която означава – не одобрявам никоя от политическите партии и затова не гласувам. Ако „белите” бюлетини са повече от останалите, изборите се касират и се провеждат нови избори. Второ – тази мярка да е временна, защото участието в избори и управлението е право според Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската за защита правата на човека и основните свободи, но не е задължение.

Ако, обаче, целта на задължителното гласуване е свързано със задкулисни политически сметки за елиминиране или дискредитиране на политически опоненти, за получаване на недемократично предимство в борбата за власт с помощта на корпоративно гласуване, купуване на гласове или други неправомерни практики, то п.п. „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е категорично против задължителното гласуване.

ІІІ. Третият проблем обект на предлагания референдум за електронното гласуване, според п.п. „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, би трябвало да отпадне от допитването. Начинът на гласуване е технически проблем, който сам по себе си не решава манипулирането на изборите, купуването на гласове, корпоративното гласуване и не може да гарантира честността на изборите и свободното, а не под принуда или купено волеизявление на избирателя-суверена. Честността на изборите се гарантира с политическа воля, стриктно спазване на изборното законодателство и строг контрол на изборните правила и процедури, както и от неизбежността на строго наказание за всеки, който и най-малко ги е нарушил. Но, ако все пак се достигне до такъв въпрос в предлагания референдум, то той би трябвало да бъде алтернативен като дава възможност за избор измежду три алтернативи – „с бюлетина”; „машинно гласуване” и „електронно гласуване”

Във връзка с предложението за референдум п.п. „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” счита, че проблемът има два аспекта – политически и технологичен. Политическият има целеполагащ, структуроопределящ характер. По тази причина предлагаме работата по подготовката на предложението за референдум да се раздели на два етапа.

Първият етап, политическият има за цел възможно най-бързо да се стигне до консенсусно решение за мажоритарността, която се предлага на референдума – а) пропорционална с широка възможност на разместване на кандидатите в листите; б) смесена мажоритарно-пропорционалана 120х120 и в) изцяло мажоритарна. Изборът на системата за избиране на народните представители и общинските съветници е политически акт и той е в пряка зависимост от избора на формата на демокрация.

Тук важи зависимостта – колкото повече пряка демокрация толкова повече мажоритарност при изборните системи. Но ! и много важното допълнение – пряко участие във вземането на управленските решения и граждански контрол на всички равнища на публичната власт. А това в същност са и основните искания на гражданското общество. Следователно решаването на въпроса за гражданското участие и контрол не се изчерпва само с промени в изборното законодателство, а то върви паралелно с нов закон за допитването до народа(референдумите) от Швейцарски тип. Тук може да се мисли в подходяща форма това да е третият въпрос на предлагания референдум.

От тук нататък следва вторият етап, наречен технологичен, който да избистри и структурира ясно и недвусмислено въпросите на допитването.

Политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” предлага за обсъждане в най-общ съдържателен план следните три въпроса:

 1. Каква мажоритарна изборна система искате? При отговори:

а) пропорционална с широка възможност на разместване на кандидатите в листите;

б) смесена мажоритарно-пропорционалана 120х120 депутати;

в) изцяло мажоритарна.

 1. Да се въведе ли задължително гласуване ? При отговори:

а) ДА;

б) ДА с „бяла” бюлетина за отрицателен вот;

в) НЕ.

 1. Да се приеме ли нов закон за пряко участие във вземането на управленските решения и граждански контрол на всички равнища на публичната власт чрез местни, регионални и национални допитвания (референдуми)? При отговори:

а) ДА.

б) НЕ.

София, 26.05.2015 г. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

1 Би могло да се дебатира и вариант 160 мажоритарни на 80 пропорционални.

2 Това отговаря на принципа за децентрализация на управлението.

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

относно: Задължителното гласуване

Въпросът за задължителното гласуване е политически и е свързан с неговото целево предназначение. Ако целта на тази принудителна законова мярка е възпитаването и изграждането на самосъзнание за задължително участие на гражданина-суверен в изборите и референдумите по собствена воля, то п.п. „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е склонна да подкрепи предлаганите изменения в Изборния кодекс за въвеждане на задължително гласуване, но само при включването в промените на две много важни, според нас, условия.

Първото условие е в Изборния Кодекс да има задължително записано наличие на „бяла (празна)” бюлетина за отрицателен вот. Тази бюлетина означава – не одобрявам никоя от политическите партии и коалиции, участващи в съответния вид избор и затова не гласувам за никоя от тях, тоест, отрицателен вот. Ако отрицателният вот – действителните „бели” бюлетини са повече от действителните бюлетини с отразен на тях положителен вот, изборите се касират и се провеждат нови избори.

Второто условие е тази мярка да е временна, защото участието в различните видове избори и в управлението е право на индивида според Конституцията на Република България, Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската декларация за защита правата на човека и основните свободи, но не е негово нормативно закрепено задължение.

Наличието на „бяла” бюлетина – отрицателен вот, временният характер на задължителното гласуване и неговото приемане с квалифицирано мнозинство от 2/3, до голяма степен би отговорило на упреците за противоконституционност на поправката и аргументира подкрепата му от страна на п.п. „Партия на зелените”.

Ако, обаче, целта на задължителното гласуване е свързано със задкулисни политически сметки за елиминиране или дискредитиране на политически опоненти, за получаване на недемократично предимство в борбата за власт с помощта на корпоративно гласуване, купуване на гласове или други неправомерни практики, то п.п. „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е категорично против задължителното гласуване.

София, 15.03.2016 г. Председател на партията:

/Владимир Николов/

Партия на зелените: за проблемите в риболова, лова и туризма

Председателят на Партия на зелените Владимир Николов коментира, че малцина си спомнят направеният през 1928 година призив на главения секретар на Ловната организация г- н Иван Сокачев, да бъде създаден „Съюз за защита на родната природа”.  Съучредители тогава са били Ловно-стрелческата организация „Сокол”, Българското природозащитно дружество, Дружеството на Българските лесовъди, Българското туристическо дружество и Юношеския туристически съюз. Преди  120 годишни тези организации са поставили началото на опазването на Българската природа.

За съжаление днес „в 21 век” постулатите застъпвани от нашите деди са останали на заден план. Бетонираха плажовете по Българското Черноморие,  бракониери унищожават поголовно дивеча и рибата, язовирите са наполовина празни, изсича се вековната ни гора.  Не се спазва  завоюваното в нашето природозащитно законодателство. Рязко се сниши качеството на живот от замърсен въздух, вода и храна умират стотици хора, заяви председателят на Партия на зеленети Владимир Николов.

Според него социалният туризъм отстъпи място на лъскави и скъпо струващи хотели. Много от хижите загиват, поради невъзможността да поддържат социалния статут, за който са предназначени. По тези причини и много други, ние от „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” се обръщаме към вас, хората милеещи за дивеча, рибата и планините, пишман еколози работят срещу българската природа.Настана време разделно! Подкрепете ни сега, за да може да решим в Народното събрание всички проблеми в областта на лова, риболова и туризма.

Относно: промените в Законодателната власт

Оценката на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” за работата на българското Народно събрание в последните години съвпада с непрекъснато намаляващия му рейтиг, мерен от социологията. За нас, Великото Народно Събрание (1990–1991г.) е последното качествено народно представителство. От тогава, повлияно от наложения ни неолиберален модел на икономиката и на управлението на държавата, на социалната и на политическата системи, Функцията на Народното събрание е сведена до улесняване и осигуряване на законноста на разграбването и разрушаването на българската икономика, на унищожаването на българската нация и държава.

Основна причина за това е законодателната дейност на Народното Събрание. Законите, от древността и до днес, са създавани и се създават, за да управляват обществените отношения като очертават и регламентират макрорамката, в която тези отношения трябва да се осъществяват, така че да отговарят на ценностите и целите, които си поставя съответното общество (Националната доктрина). Затова, продължителността на тяхното действие би трябвало да бъде от порядъка на поне 10 – 15 години, без да се променят съществено. Изпълнението на Закона и регулацията на отношенията се осъществява с помощта на подзаконови нормативни актове – Правилници, Наредби, Инструкции и др., които са задължение и отговорност на Изпълнителната власт.

Така ясно се разграничава отговорността на двете власти като законодателната се контролира с изборите, а изпълнителната чрез Народното събрание и Съдебната власт. Настъпващите промени в развитието на съответните обществени отношения в рамките на периода на действие на Зкона се отразяват с помоща на допълнения и изменения. Нов Закон се приема, само когато старият става неадекватен спрямо действителността.

Народното представителство – Народно събрание, Парламент, Сенат, Рада, Дума… е призвано със Законите, които приема да регулира трайно обществените отношения като периодичието се събира и ги приема или променя във връзка с настъпили качествени изменения в тях. Сега в момента, Народното събрание „де факто” се е превърнало в поредната държавна администрация от 240 „избрани” чиновници, които не знаят какво точно правят. Възприели се като най-висши чиновници, народните представители, за да оправдаят заплатите си, те бълват нескопосани закони – еднодневки, разписани до равнището на един Правилник, Наредба, Инструкция или някакъв друг подзаконов нормативен акт, с безкрайни препратки в преходните и заключителни разпоредби. Този начин на „законотворчество” утвърждава правно и оправдава, чрез закона колективната безотговорност на Изпълнителната власт.

То освобождава Изпълнителната власт от отговорност за своите действия в съответните сфери, регулирани от закона и тя се оправдава накрая с това, че така е в записано в Закона. Същевременно този начин на „законотворчество” отваря широка врата за използването на законите, за прокарването на лобистки и освобождаващи от отговорност текстове. Тук примерите могат да бъдат безкрайно много – „законността” на продажбата на Софийските Хали за 10 000 (десет хиляди) долара; на БГА „Балкан” за няколко стотици хиляди долара, колкото струваше един от над 150-те самолета на авиокомпанията или сградите на представителството на БГА „Балкан” в Берлин и т.н. и т.н.

Този подход към законодателната власт позволява също, чрез манипулации в преходни и заключителни разпоредби да се прокарват решения на въпроси, които би трябвало да се обсъждат от цялото общество, защото са от огромно значение за цялата държава като например, последната поправка в Закона за Българската народна банка (БНБ), който позволява на нейния управител/директор да вземе решение, с което да въведе „плаващ курс” на българския лев и практически да отмени „валутния борд”, възприет с решение на Народното Събрание. (Като не забравяме, че националната валута е един от елементите на държавния суверенитет!!!)

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” на основание гореизложеното предлага с Правилника за дейността на бъдещето 46-то Народно Събрание да се промени тази порочна практика като:

 • Народното Събрание да работи сесийно като се събира на сесия веднъж месечно, в първата или последна седмица на месеца, да обсъжда в комисиите, разглежда в зала и приема внесени проекти за Закони, допълнения и изменения към тях, както и Решения на Народното събрание;

 • Народните представители, през останалото време да са задължени да бъдат в непрекъснати, непосредствени контакти със своите избиратели от съответния МИР. Целта на контактите, от една страна е, те да наблюдават и изучават реалното състояние на обществените отношения – икономически, политически, социални, духовни и културни, а от друга да информират и обсъждат със своите избиратели предлаганите закони и решения, за получаване предварително мнението на суверена. Тези контакти, наред с обективна информация за резултатите от дейността на Изпълнителната и Съдебната власт трябва да стоят в основата на оценката на адекватността на действащите закони, като основание за тяхното допълване и изменяне или приемане на нови такива;

 • Народните представители не са служители или работници в смисъла на Кодекса на труда и Закона за държавните служители. Те не се намират в никакви трудово-правни отношения и затова не може да се говори за „заплати”, „работно време” и други административни зависимости. Единствения „договор” е общественият, който народният представител е сключил със своите избиратели. Затова предлагаме на народните представители да се полагат само пътни и командировъчни за времето на сесийните месечни заседания, пари за косултации с експерти, както и да им бъдат осигурени приемни помещения във всеки МИР, издържани от областните управи;

 • Народното Събрание, подобно на списъка на стратегическите обекти, които не подлежат на приватизационни процедури, да приеме със Закон или Решение Списък на кръга от решения, които никой не може да взема без те да бъдат гласувани с обикновено или квалифицирано мнозинство по списъчния състав на Народното Събрание или без Национален Референдум;

 • Създаване на относително независим орган от специалисти към Народното Събрание със съответни права за възпираща „антикорупционна експертиза” на предлаганите проектозакони и на приетите и действащи закони от предишни Народни събрания като мярка за превенция на корупцията.

 • Народното събрание „да върне” ЗАКОНА към неговите исторически научно определени цел, форма и съдържание!

Все в тази връзка, някои предлагат да бъде намален броят на депутатите в парламентът от 240 на 120 например, като в това виждат причината за некачественото законодателство. Позицията на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” е, че това не трябва да става, основно по две причини. Първата причина е патриотична, националистическа, ако щете. Няма държава, която уважава своята история, да е променила броя на депутатите в своя Парламент, откакто той е създаден като например, Английският парламент. Втората, по-важна причина е, защото народното представителство и народният представител са елемент на представителната демокрация. Колкото по-малко избиратели се представляват от един депутат, толкова по-широка и по-пряка е демокрацията, особено при мажоритарна изборна система. Намаляването на броя на депутатите може да доведе, в края на краищата, до идеята те да бъдат сведени до няколко десетки души и да управлява триумвират. А от триумвирата до диктатурата има само една стъпка, доказано от историята.

По този въпрос, „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” счита, че трябва да си останат 240, както са ни го завещали първоучредителите – нашите възрожденци. Качеството на работата на Народното Събрание не зависи от броя на депутатите, а от това, дали те имат необходимите: родолюбие, професионални и морални качества, за да решават съдбините на своите сънародници, нация и Държава.

София, 15.06.2021 г. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

divider

„Партия на Зелените“ в медиите

ЗАЩО С № 26 ЗА КАНДИДАТИТЕ на Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
 Защото не разделяме, а обединяваме всички за да опазим природата и живота на планетата;
 Защото, не „позеленяваме” само по време на предизборни кампании, а работим и се борим ежедневно за здравословна околна среда; да опазим и развием плодородието на нашата земя и белите дробове – горите от поголовна сеч;
 Защото, за нас „Зеленият преход” не е затваряне и закриване на производства и ТЕЦ-ове,a тяхното запазване и разширяване в условията на съобразени с околната среда производствени цикли;
 Защото, няма ли въздух, вода, храна и топлина няма за всички – десни, леви, центристи, либерали, консерватори и т.н.;
 Защото, за нас влизането в местната власт не е самоцел, а средство зелено мислещите граждани да получат своето политическо представителство в общинските съвети и кметските администрации;
 Няма ли я плодородната земя, няма ли ги чистите пълноводни реки, езера, язовири, няма ли я гората, тревата, билките и цветята – няма да я има и Родната ни – България.

Партия на Зелените с бюлетина номер 35.Битката за новия парламент с участието на:15.10.21Христо Дунчев от Партия на Зелените

С бюлетина N: 18 партия на ЗЕЛЕНИТЕ!За коренна промяна!За чист въздух, вода и български храни без ГМО!За европейски доходи и пенсии!За по-добро здравеопазване!Да опазим уникалната българска природа!С уважение, Христо Дунчев.

Използването на името на Политическа партия “Зелените”, , вече е незаконно след окончателното определение на Върховния касационен съд (ВКС). Това съобщиха на пресконференция в София от ръководството на “Партия на зелените”, която е спечелила делото за автентичност след дългогодишна съдебна сага. 2019 г. Вижте повече тук.

divider

МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

София

Пловдив

Варна

Русе

divider

КАУЗИ

Да опазим природата

ЗАДАЧА № 1, защото няма ли вода, въздух, храна и топлина – няма за всички хора! Да се уважава природата, да се мисли за опазване означава да се мисли за човешката сигурност.

Предизвикателствата на градът и пътя за тяхното решаване

Градът може да се разглежда като сложна система от системи и интеграцията на тези системи е от съществено значение за растежа и създаването на работни места. Обществено политическата и икономическа система трябва да осигури и гарантира на всеки човек   достоен, нормално материално и духовно задоволен, здравословен начин на живот

divider

Национална идея и национални интереси равнопоставеност

divider

СТАНИ ЧЛЕН

Стани член

В политическа Партия на Зелените може да членува всеки български гражданин, който притежава избирателни права, приема Устава и програмните документи на партията, е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на партията.

Членство

Стани доброволец

В зависимост от времето и възможностите си можете да участвате в дейността на Партия на Зелените на различно ниво. Всеки може активно да участва в природозащитните ни дейности и да бъде доброволец на организацията.

Доброволец

Направи дарение

Финансово или материално дарение. Можете да дарите средства по банков път, чрез paypal, или да посетите нашия офис, както и да се свържете с нас на телефон. Включете се в някоя от кампаниите ни за опазване на околната среда.

Дари
divider

Сигнал към нас

Можете да подадете сигнал. Ние ще го отнесем до съответните органи и институции!
divider